ผู้บริหาร

นายสงกรานต์  บับพิบูลย์
นายกสมาคมฯ

 

สำหรับสมาชิก

393161
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
0
0
393161
0
0
393161
Your IP: 18.207.254.88
Server Time: 2020-06-01 00:46:23

รายชื่อผู้เสียชีวิตในเดือนกรกฎาคม 2559

การประชุมใหญ่่่วิสามัญประจำปี 2557

เรื่อง       ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี  2557

เรียน       สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกท่าน

ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(ส.ส.ป.ท.) กำหนดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2557 ปี พ.ศ.2557 ในวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ หอประชุมปทุมมณีเทวา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด เลขที่ 292 หมู่ 12 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

1. เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
             2. เรื่องเสนอเพื่อทราบ (รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2557, รายงานสถานภาพสมาชิกปี 2557, รายงานจำนวนเงินสงเคราะห์ที่ได้ชำระให้แก่สมาชิกที่ถึงแก่กรรมปี 2555 – 2557, รายงานจำนวน เงินสงเคราะห์ที่ได้ชำระให้แก่สมาชิกที่ถึงแก่กรรม, รายงานจำนวนศูนย์ประสานงาน/สหกรณ์/สมาชิก/จำนวนสมาชิกที่ถึงแก่กรรมและจำนวนกรรมการ, เรื่องที่สมาชิกควรทราบ)
             3. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา(การแก้ไขข้อบังคับข้อ 10(4),การแก้ไขข้อบังคับข้อ 11,การแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 16(3),การแก้ไขข้อบังคับข้อ 61 ในบทเฉพาะกาล,การขอให้คณะกรรมการอยู่ในวาระเกินสองวาระติดต่อกัน,การแก้ไขระเบียบวาระว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของเจ้าหน้าที่สมาคม พ.ศ.2553,การแก้ไขระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่สมาคม พ.ศ.2553 ข้อ 2,ขออนุมัติตั้งงบประมาณ (เพิ่มเติม) ปี 2557)
              4. เรื่องอื่นๆ
              5. เรื่องการรับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2557

 

สมาคมขอเชิญสมาชิกและผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุม ตามวันเวลา สถานที่ดังกล่าวข้างต้น

 

การย้ายสำนักงานแห่งใหม่

 

การย้ายสำนักงานสมาคมไปที่ตั้งแห่งใหม่

Register to read more...

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

เรียน       สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกท่าน

ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(ส.ส.ป.ท.) กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่            21 มีนาคม 2557 เวลา 09.30. เป็นต้นไป ณ หอประชุมปทุมมณีเทวา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด เลขที่ 292 หมู่ 12 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

1. เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

2. ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการปี พ.ศ.2557 – 2558

3. เรื่องเสนอเพื่อทราบ (รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2556,รายงานสถานภาพสมาชิกปี 2556,ข้อมูลจำนวนสมาชิกของศูนย์ประสานงาน 8 ศูนย์ ในรอบปี พ.ศ.2556,ข้อมูลจำนวนสมาชิกของหน่วยย่อย 24 หน่วย ในรอบปี พ.ศ.2556,รายงานจำนวนสมาชิกที่ถึงแก่กรรมก่อน 90วันปี 2556,รายงานจำนวนสมาชิกที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ปี 2556,รายงานจำนวนสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพในรอบปี 2556,เปรียบเทียบจำนวนเงินที่สมาชิกมอบให้แก่ผู้ที่ถึงแก่กรรมปี 2554 – 2556,ตารางการจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาทของสมาชิกที่ถึงแก่กรรมในปี พ.ศ.2554 - 2556,การแก้ไขข้อบังคับ มติคณะกรรมการที่สำคัญที่สมาชิกควรทราบ,เรื่องรายงานการตรวจสอบกิจการประจำปี 2556)

4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา (เรื่องพิจารณางบแสดงฐานะทางการเงิน งบรายรับ รายจ่ายประจำปี 2556, เรื่องการขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557, การแก้ไขข้อบังคับของสมาคม, รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการปี พ.ศ. 2557 – 2558)

5. เรื่องอื่นๆ

6. เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

        สมาคมจึงขอเรียนเชิญสมาชิกและผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุม ตามกำหนด วันเวลา สถานที่ดังกล่าว (การลงทะเบียนจะทำการปิดลงทะเบียนเวลา 12.00 น.โปรดเตรียมสมุดประจำตัวสมาชิกหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุมาด้วยในวันประชุม)

รับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 60 ปี

logo

การรับสมัครสมาชิกสมาคม

Register to read more...